سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

بابک جمشیدی نوید – استادیار گروه حسابداری، دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه
غلامرضا یاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیئت مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه های پژوهش مبتنی بر وجود رابطه بین خصوصیات هیئت مدیره و نوع گزارش حسابرسان مستقل است. نمونه ی آماری پژوهش شامل 187 شرکت طی سال های 1386 تا 1390 است. روش آماری برای آزمون فرضیه های پژوهش «آنالیز رگرسیون خطی لجیستیک» است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه ی منفی و معنی دار بین افزایش در «تعداد اعضای هیئت مدیره» و گزارش مقبول حسابرس و رابطه ی مثبت و معنی دار بین افزایش در «نسبت مالکانه» و گزارش مقبول حسابرس وجود دارد. «عدم تغییر در اعضای هیئت مدیره سال جاری نسبت به سال قبل» به صورت منفی و معنی دار بر گزارش مقبول حسابرس تأثیر می گذارد و بین افزایش در «نسبت ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام» و گزارش مقبول حسابرس رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. رابطه ی منفی و معنی دار بین «تغییر در حسابرس سال جاری نسبت به سال قبل» و گزارش مقبول حسابرس و رابطه ی مثبت و معنی دار بین افزایش در «نرخ بازده دارایی ها» و گزارش مقبول حسابرس وجود دارد.