سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمدجواد میرزایی – دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی،دانشگاه شهرکرد، شهرکر
بهزاد قربانی – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ای
محمد زمانیان – دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی،دانشگاه شهرکرد، شهرکر
ایلناز بالاگر – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اس

چکیده:

در پاییز یخبندان زودتر از زمان نرمال )یخبندان زودرس پاییزه( به شاخههایی که فعالانه در حال رشد هستند صدمه می رساند. در این تحقیق به منظور انتخاب بهترین تابع توزیع برای تعیین احتمال وقوع اولین یخبندان پاییزهاستان چهار محال و بختیاری از پارامتر حداقل دمای روزانه 8 ایستگاه سینوپتیک سازمان هواشناسی استان استفاده گردید. ابتدا برای تحلیل یخبندانهای پائیزه یک معیار زمانی مقیاسهای در نظر گرفته شد. با مشاهده آمار ثبت شده،اولین روز )بعد از فصل کشت( که در آن روز دمای حداقل روزانه به میزان صفر و یا زیر صفر رسیده بود، انتخاب شد. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SMADA بر توابع توزیع مختلف برازش داده شد و بهترین تابع توزیعطبق آزمون بهترین برازش مجموع مربعات باقیمانده ) RSS ( انتخاب گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد کهتاریخهای وقوع اولین یخبندان پاییزه در استان چهارمحال و بختیاری، از توزیع های آماری متفاوتی پیروی میکند. سپس با استفاده از بهترین تابع توزیع بدست آمده، احتمال وقوع اولین یخبندان پاییزه مورد بررسی قرار گرفت. و بااحتمال 05 درصد )دوره بازگشت 2 سال( از تاریخ 20 مهر )برای شهرکرد( تا 22 آبان )برای لردگان( تغییر میکند. سپس به کمک نرم افزار Arc GIS نقشه پیوسته توزیع مکانی یخبندانها در سطح استان تهیه شد