سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبداله یوسفی – دانشجوی دکترای زراعت دانشگاه دولتی کشاورزی ارمنستان
مهدی عزیزی – دکترای زراعت و عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

این پژوهش با هدف مطالعه تفاوت عملکرد 9رقم کلزا از گونه های B. rapa ،Brassica napus و B. Juncea در شش تکرار و در غالب طرح پایه بلوکهای کاملا تصادفی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی طرق مشهد در سال زراعی 88-1387 اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در ارقام گونه های مختلف کلزا برای صفات اندازه گیری شده بجز صفت وزن خشک در مرحله گلدهی ،تفاوت معنی دار مشاهده شد. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین تعداد دانه در غلاف مربوط به ارقام گونه B. napus بود و کمترین آن مربوط به ارقام گونه B. juncae و در مجموع ارقام گونهB. rapa ,B.napus و B. juncae به ترتیب دارای بیشترین عملکرد،عملکرد متوسط،و کمترین عملکرد بودند. مطالعه همبستگی بین صفات اندازه گیری شده نشان داد که 54 % تغییرات مشاهده شده در عملکرد بین ارقام گونه های مختلف کلزا توسط دو صفت ارتفاع بوته و تعداد دانه در غلاف ایجاد شده است.