سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

مهرداد قنبری – استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
هیبت الله آژنگ – دانشجوی کارشناسی ارشد رشتو حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
یونس اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشتو حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

هدف این مقاله، بررسی رابطه اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387-1391 می باشد. بدین معنی که آیا اندازه مؤسسه حسابرسی عامل تعیین کننده و با اهمیتی برای کیفیت حسابرسی است یا خیر؟ برای ازمون تجربی متغیرها، کیفیت حسابرسی به وسیله اقلام تعهدی غیرعادی بی علامت بر اساس مدل های بال- شیواکمار و کوتاری اندازه گیری و اندازه مؤسسه نیز، از طریق تعداد صاحبکاران استخراج شده است و نتایج با تنها مؤسسه بزرگ حسابرسی در ایران یعنی سازمان حسابرسی بررسی شده است. در این مطالعه، برای آزمون فرضیه ها، از داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد اندازه مؤسسه حسابرسی رابطه منفی معناداری با کیفیت حسابرسی دارد. این ارتباط منفی نشان می دهد مؤسسات حسابرسی بزرگ و دارای تعداد صاحبکار بالا، در مقایسه با مؤسسات حسابرسی کوچک و دارای تعداد صاحبکار کم از کیفیت حسابرسی پایین تری برخوردارند.