سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

کیهان مهام – استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد قزوین
بهمن طالبی – کارشناسان ارشد حسابداری
سعید علی پور –

چکیده:

هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین بدهی و اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. زمانی که شرکت ها نیاز بهارائه تصویر مطلوبی از خود دارند تا دسترسی آسانی به منابع ما لی داشته باشند ، بدهی م ی تواند با مدیریت سود مرتبط شود. زیرا مدیران این گونه شرک تها انگیزه بیشتری دارند تا از طریق مدیریتسود، اعتباردهندگان را راضی نگه دارند . مدیران در شرک تهای با اهرم مالی بالا ممکن است با کنترل افراد بستانکار مواجه شوند که برای آن ها مشکل است تا در مدیریت سود شرکت نمایند. از سوی دیگر،تنوع بخشی محصولات زمینه مورد نیاز را برای فعالی تهای حسابداری فراهم م یسازد. زیرا احتمالاً تنوع بخشی محصولات، برای شرک تها فرصتی را فراهم م یسازد تا از فعالی تهای نظارت بر افراد بستانکار جلوگیری کند . با بررسی 170 شرکت طی سا لهای 84-89نتایج نشان م یدهد که ارتباط منفی بین بدهی و مدیریت سود وجود دارد به عبارتی مدیران در شرکت های با اهرم مالی بالا مدیریت سود کمتری دارند و شرکت ها از تنوع بخشی محصولات جهت جلوگیری از کنتر ل ها ی وام دهندگان استفاده م ینمایند و دست به مدیریت سود م یزنند