سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهسا دارابی بروجنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه راغب اصفهانی
رضا تهرانی – دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران رشته مدیریت مالی

چکیده:

این مقاله به بررسی تاثیر طول دوره تصدی مدیران عالی رتبه شرکت ها بر میزان رشد سود سال های آتی شرکت ها می پردازد همچنین حضور اعضای غیر موظف بر رشد سود سال های آتی شرکت ها نیز مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش یک مجموعه 118 عضوی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392- 1387 می باشد که با روش حذف سیستماتیک از کل شرکت های بورس تهران بدست آمده اند همچنین برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون و داده های ترکیبی استفاده شده است.داده های مورد نظر پس از جمع آوری از طریق نرم افزارExcelدسته بندی و تلخیص شده سپس مدل تحقیق از طریق نرم افزارEviews 6 مورد تحلیل و آزمون قرار گرفته است نتایج ، روابط مورد نظر را تایید کرده و آشکار می کند که بین متغیر های مستقل (دوره تصدی ریاست هیات مدیره شرکت ، دوره تصدی مدیر عامل شرکت ،دوره تصدی اعضای غیر موظف هیات مدیره) با متغیر وابسته رشد سود آتی شرکت رابطه معنی دار وجود دارد