سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرزانه فرزادنیا – کارشناس ارشد مدیریت آم
طاهره حسینی قمی – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، مشاور مرکز م

چکیده:

خلاقیت و نوآوری لازمه و پیش درآمد توسعه و پیشرفت یک سازمان و جامعه است. و مسئولیت سازمانهای آموزشی به ویژه آموزش و پرورش که وظیفه تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم و آینده سازان جامعه را برعهده دارد بر کسی پوشیده نیست. در این بین نقش مدیران انکار ناپذیر است مدیران خلاق که قادرند برای مسائل و مشکلات، راه حلهای گوناگون پیدا کرده و سرزنده ، کنجکاو و انعطاف پذیرند، در پویایی، پیشرفت و نو شدن سازمان خود نقش به سزایی بر عهده دارند. تحقیق حاضر بهبررسی رابطه بین منبع کنترل و میزان خلاقیت در میان مدیران مقطع راهنمایی منطقه 18 آموزش و پرورش شهر تهران پرداخته، 43 مدیر در این مطالعه شرکت کردند. منبع کنترل توسط پرسشنامه راتر و میزان خلاقیت توسط پرسشنامه عابدی اندازه گرفته شد. داده های به دست آمده از این ابزار توسط روشهای آمار استنباطی شامل همبستگی پیرسون و t استودنت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و این تحقیق نشان داد که بین منبع کنترل و خلاقیت رابطه ای وجود ندارد.