سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

یا سر امیری – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی(EMBA) دانشگاه یزد

چکیده:

هوش هیجانی توانایی کنترل تمایلات عاطفی و هیجانی، درک احساسات دیگران، خویشتنداری، شور، اشتیاق و پشتکار است که موثر بر موفقیت شغلی افراد می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و کارآفرینی سازمانی می باشد. در این راستا پس از بررسی مبانی نظری در رابطه با هوش هیجانی و کارآفرینی سازمانی پرسشنامه های تحقیق طراحی شده و پس از تایید روایی و پایایی به گردآوری داده ها از جامعه آماری تحقیق که کارکنان شاغل در دستگاه های اجرایی شهر شیراز می باشد اقدام گردیده و در ادامه به تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تی پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین هوش هیجانی و کارآفرینی سازمانی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. هم چنین بین ابعاد مختلف هوش هیجانی(حل مساله، خوشبختی، استقلال، تحمل فشار روانی، خود شکوفایی، خود آگاهی هیجانی، واقع گرایی، روابط بین فردی، خوش بینی، عزت نفس، کنترل تکانش، انعطاف پذیری، مسئولیت پذیری، همدلی و خود-ابرازی) و کارآفرینی سازمانی همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده گردیده است.