سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سمیه کمالی – گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
پرویز سعیدی – گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل می داد. نمونه آماری با توجه به محدودیت های در نظر شده از طریق حذف سیستماتیک و جدول مورگان تعداد 97 نمونه طی سالهای 1391-1387 انتخاب گردید. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش علی-پس رویدادی می باشد. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از روش های آماراستنباطی و به منظور گرداوری اطلاعات مالی با استفاده از صورتهای مالی ، نرم افزار رهاورد نوین 3 و تدبیر پرداز و ……. استفاده گردید. در این تحقیق اندازه هیات مدیره ، مدیران غیر موظف و اندازه شرکت به عنوان متغییر مستقل تعریف شده است و سه مقیاس بازده دارایی 1 ، بازده سهام بازار 2 و کیوی توبین به عنوان نماینده ی عملکرد شرکت در نظر گرفته شده است. متغیرهای نسبت بدهی 3 و مدیران مالک سهام 4 به عنوان متغیرهای کنترل منظور شده اند. یافته های تحقیق نشان داد که بین ویژگی های هیات مدیره شامل اندازه هیات مدیره ، وجود مدیران غیر موظف و اندازه شرکت با عملکرد آنها ارتباط وجود دارد