سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عاطفه غزنوی – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
محمود همت فر – استادیار دانشکده حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

سازمان ها مجموعه ای از عوامل انسانی ، تکنولوژی، فنی، ساختاری، فرهنگی و دیگر عناصر محیطی هستند که در راستای تحقق مجموعه هدفهای از پیش تعیین شده و مشترک در تعاملند با توجه به اینکه این هدفها ومنافع افراد لزوما برهم انطباق نداشته شیوه مواجه مدیران درایجاد تعادل کاهش تعارض و استفاده بهینه از توانایی های بالقوه افراد و عناصر حائز اهمیت است بدون شک درک و بینش مدیر به عنوا ن راس هرم یک سازمان در بهره وری مطلوب از توانایی های نیروی انسانی و ظرفیتهای یک سازمان می تواند به راهبری و هدایت این عوامل در جهت تحقق هدفهای گروه و سازمان منجر گردد بهره وری از واژه های همیشه پویاست که همواره در معرض تکامل و تغییر است ساختار سیستمهای مدیریت سازمان و کنترل مدیریت باید در راستای رسیدن به بهره وری مطلوب طراحی شوند. لذا با توجه به جایگاه حسابرسی عملکرد در سازمان های بزرگ هدف اساسی این تحقیق بررسی ارتباط حسابرسی عملکرد با میزان بهره وری و اثربخشی مدیران در واحدهای دانشگاه ازاد اسلامی می باشد.