سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا اطهری – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی
خوشقدم خالدی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی
حسین آگهی – دانشیار دانشکده کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی

چکیده:

تقویت روحیه کارآفرینی و آموزش مهارت های کارآفرینانه یکی از کارکرد های نوین دانشگاه ها و مراکز آموزشی برای حرکت در راستای پاسخ گویی به نیازهای جامعه می باشد. در این راستا شناخت سبک یادگیری فراگیران و ارتباط آن با روحیه کارآفرینی می تواند به پیشبرد برنامه های آموزشی کارآفرین محور، کمک نماید. لذا این پژوهش توصیفی- همبستگی با هدف کلی بررسی ارتباط روحیه کارآفرینی با سبک یادگیری دانشجویان کشاورزی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان سال آخر دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی بودند (N=220) که تعداد 142 نفر از آنان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سنجش روحیه کارآفرینی و آزمون گروهی بازیافت تصاویر پنهان استفاده شد. بر اساس یافته ها، روحیه کارآفرینی دانشجویان در تمامی زمینه های استقلال طلبی، ریسک پذیری، انگیزه پیشرفت، کنترل درونی و خلاقیت بالاتر از حد متوسط بود. بین دانشجویان دختر و پسر از نظر روحیه کارآفرینی تفاوت معنا داری وجود نداشت. بین دانشجویان رشته های مختلف کشاورزی نیز از نظر میزان روحیه کارآفرینی اختلاف معنا داری مشاهده نشد. در حالی که، تفاوت معناداری بین سبک یادگیری دانشجویان دختر و پسر بدست آمد. نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین روحیه کارآفرینی با سبک یادگیری دانشجویان وجود ندارد. در واقع، میزان روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان دختر و پسر که از سبک های یادگیری متفاوتی برخوردارند، در یک سطح می باشد. در نهایت بر اساس نتایج حاصل، پیشنهاد هایی ارایه شده است.