سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رامین ایرجی نقندر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تربیت بدنی
مریم پورجعفریان – کارشناس تربیت بدنی

چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط سبک رهبری مدیران با خلاقیت معلمان تربیت بدنی استان خراسان رضوی در سال 1389 بود. جامعه آماری مورد نظر تمامی مدیران و معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان خراسان رضوی بود. نمونه آماری شامل 320 نفر از مدیران و معلمان تربیت بدنی بودند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه ارزیابی سبک رهبری 40 سؤالی (ساشکین، 1996) و پرسشنامه خلاقیت 50 سؤالی (رندسیپ، 1979) استفاده شد. پایایی درونی پرسشنامه های سبک رهبری و خلاقیت با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 0/92 و 0/87 تعیین گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمونهای آماری لوین، کولموگروف اسمیرونوف و از آمار پارامتریک همبستگی پیرسون، رگرسیون آماری و مقایسه میانگین ها استفاده شد. روش تحقیق از نوع توصیفی است که به صورت میدانی انجام شده است. نتایج نشان داد که میانگین نمره سبک رهبری 131/7 (از حد اکثر نمره 200) بود. در مورد شاخص های سبک رهبری، میانگین ادراک معلمان تربیت بدنی از رهبری عمل گرایی مدیران با حداکثر نمره ممکن 40، 26/36 بود. میانگین ادراک معلمان تربیت بدنی 105/19 بود. نتایج آزمون فرضیه های این تحقیق نشان داد که همبستگی بین سبک رهبری و خلاقیت 0/58 بود که در سطح p>0/01 معنادار است. این نتیجه حاکی از آن است که سبک رهبری به عنوان عامل تسهیل کننده و بر انگیزاننده به طور مستقیم و غیر مستقیم بر خلاقیت افراد اثر دارد.