سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاسر قاسم زاده بیدختی – کارشناس ارشد تربیت بدنی
نادر فرهپور – دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه بوعلی همدان
علی اکبر هاشمی جواهری – استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف از این پژوهش ارتباط فی ما بین ۲۱ شاخص آنتروپومتریک با انحرافات مرکز ثقل در چهار تکلیف متفاوت درورزشکاران نخبه و غیر ورزشکاران می باشد.تعداد ۱۶ ژیمناست در سطح قهرمانی کشور و ۱۲ کشتی گیر نوجوان در سطح قهرمانی استان به همراه ۱۶ غیر ورزشکار در این تحقیق شرکت کردند . میانگین سنی آزمودنی ها 1/68 ± 13/00 سال و میانگین وزنی 6/68 ± 39/83 کیلوگرم بود. برای اندازه گیری شاخص های آنتروپومتریک از نمونه استاندارد بین اللملی (ISAK) استفاده شد. تعادل ایستای آزمودنی ها با استفاده از تعادل سنج ایستا در چهار تکلیف متفاوت با شاخص های تعادلی شامل : انحرافات قدامی – خلفی مرکز ثقل (A/P)، انحرافات میانی- جانبی مرکز ثقل (M/L)، انحرافات کلی مرکز ثقل به سانتیمتر و درصد (Slicm, Sl%) و مساحت انحرافات (Area) اندازه گری شد. برای تجزیه تحلیل اطلاعات از ANOVA استفاده گردید. یافته های تحقیق ارتباط معکوس و معناداری در پهنای عرض شانه و انحرافات کلی مرکز ثقل در ورزشکاران نخبه نشان داد . (P<0/01)