سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عزت اله فرشادفر – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
سعید پورداد – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود
سیدرضا طبایی عقدایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
پوریا لیراوی – دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

به منظور ارزیابی صفات زراعی مهم در گلرنگ پاییزه و ارتباط آن ها با عملکرد دانه و روغن، 16 لاین و رقم در دو شرایط تنش رطوبتی (دیم) و بدون تنش رطوبتی (آبیاری) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آزمایشی معاونت تحقیقات دیم سرارود مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات اندازه گیری شده شامل ارتفاع گیاه، تعداد شاخه جانبی، تعداد قوزه در بوته، تعداد دانه در قوزه، وزن هزار دانه، تعداد دانه در 5 بوته، درصد پوسته، درصد روغن، عملکرد دانه و عملکرد روغن و شاخص تحمل تنش (STI) بودند. همبستگی این صفات در دو شرایط مورد بررسی قرار گرفت. در شرایط تنش بین صفات عملکرد دانه و نیز عملکرد روغن با شاخص تحمل به خشکی، تعداد دانه در 5 بوته و تعداد شاخه های جانبی همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده شد. در شرایط بدون تنش صفات تعداد غوزه در گیاه و تعداد دانه در غوزه با عملکرد دانه و روغن دارای همبستگی مثبت و معنی داری بودند.