سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سارا سپهری – کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
علی جعفری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری، سرمایه گذاران نهادی و دستکاری سود است. تحقیق حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی می باشد و براساس ماهیت و روش، تحقیق توصیفی- پیمایشی است. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی، جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 1388 تا 1392 می باشد که با انجام روش های نمونه گیری انجام شده 81 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد. بدین ترتیب دو فرضیه تدوین شد. و داده های مرتبط جمع آوری شد. جهت بررسی فرضیه ها در این پژوهش از نرم افزارEviews 7 استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین محافظه کاری حسابداری و دستکاری در سود همچنین سرمایه گذاران نهادی و دستکاری در سود رابطه معنی داری وجود دارد و هر دو فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفت.