سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

امیرحسین محمد داوودی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
بهزاد شوقی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان اثربخشی سازمان و ابعاد آن کیفیت خدمات رضایت ذینفعان افزایش سهم بازار و سودآوری با خلاقیت کارکنان شرکت کاوه الیاف درسال 1390 صورت رگفته است جامعه آماری تحقیق شامل 65 نفر ازکارکنان بوده که از این میان با استفاده از جدول جسی و مورگان و روش نمو نه گیری تصادفی ساده 56 نفر به عنوان حجم نمونه درنظر گرفته شد روش جمع آوری داده ها براساس مصاحبه و پرسشنامه انجامگرفت پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش الفای کرونباخ برای پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی سازمان 0/8922 و برای پرسشنامه خلاقیت رندسیپ 0/9004 به دست آمد و همین طور ازروایی محتوا به منظور ازمون روایی پرسشنامه استفاده شد که بدین منظور پرسشنامه ها مورد تایید متخصصین قرارگرفت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار Spss دردو بخش توصیفی فراوانی فراوانی درصدی میانگین انحراف استاندارد و استنباطی رگرسیون چندمتغیره ضریب همبستگی پیرون ازمون اسمیرنف کولموگروف انجام پذیرفت