سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا علیزاده تمیز – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سناباد
محمد یوسفی – موسسه آموزش عالی فارابی شهرستان کرج

چکیده:

در مدیریت بر اساس دستورات اسلام افق دید متفاوتی را با سایر مکاتب شاهد هستیم . در این دستورات هدف مدیر کمال وسعادت کارکنان است نه منافع مادی آنان ، البته باید توجه داشت که این دو مانعه الجمع نیز نیستند [ 2]، یکی از مهمترین فاکتور های کسب سعادت کارکنان داشتن رضایت شغلی بالا در شغل محوله به کارمندان میباشد . موضوع پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان سبک رهبری مدیران و سطح رضایتمندی کارکنان در شرکت عمران شهر جدید گلبهار میباشد ، این پژوهش در سال 1394 در جامعه آماری کامل این شرکت با اندازه گیری و تشخیص سبک رهبری مدیران با استفاده از پرسشنامه متد باردنزو متزکاس و اندازه گیری سطح رضایتمندی کارکنان با استفاده از مدلJDI صورت پذیرفت.در این پژوهش مشاهده گردید که هرچه امتیاز سبک رهبری بالاتر باشد و وضعیت رهبری تلفیقی در سازمان غالب تر باشد سطح رضایتمندی کارکنان به نسبت متوسطی بالا تر خواهد رفت و تنها عاملی که در تعیین سطح رضایتمندی کارکنان کمتر از میانگین را به خود اختصاص داد وضعیت سطح پرداخت حقوق و مزایا میباشد. پیشنهاد میگردد تا با مدون نمودن شرایط و وضعیت های ارتقاء شغلی در سازمان و آموزش اصول مدیریت و سرپرستی به صورت مدون به مدیران و کارمندان اطلاعات و دانش این گروه را از اصول مدیریت ارتقاء داده تا کارمندان نیز در وضعیت ارتقاء شغلی خود ثبات و شایسته سالاری بیشتری مشاهده نموده و رضایت مندی آنها در این سطح نیز رشد نماید