سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم حسین زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
ابوالحسن خدادادپور – دانشگاه مهندسی وبازرگانی لندن

چکیده:

نابرابری جنسیتی یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات جامعه است که می تواند نظم اجتماعی، توسعه و حق ثبات سیاسی جامعه را تهدید کند. وجود نابرابری های جنسیتی در جهان امری است که دستیابی کشورها به توسعه را با مشکل روبرو می کند و کشورهای اسلامی بیش از کشورهای پیشرفته از این مسئله رنج می برند. این نابرابری تحت تأثیر عواملی چون موقعیت زندگی افراد و فرهنگ غالب بر آن پدید می آید. در فرایند توسعه ، نقش زنان را به عنوان نیمی از نیروی کار فعال نمی توان نادیده گرفت. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین نابرابری جنسیتی و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی در سال 2013 انجام شده است. از طرفی در این تحقیق نشان داده شده است که منابع منتشره در سطح جهان ، وجود ارتباط ضعیفی بین نابرابری جنسیتی و توسعه اقتصادی در کشورهای اسلامی را تأیید می کنند و بر عوامل فرهنگی و سنتی به عنوان کلید اصلی پیدایش این نابرابری تأکید می ورزند