سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آی ناز محبت – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
آیفر محبت – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی
محمدعلی شیرازی پور – کارشناس ارشد حسابداری مدرس دانشگاه

چکیده:

اتخاذ تصمیمات اقتصادی نیازمند اطلاعات است که یکی ازمهمترین آنها اطلاعاتی است که از طریق سیستم حسابداری و صورت های مالی شرکت ها حاصل می شود . نسبت های مالی ابزار مهمی برای تحلیل گران مالی هستند که با استفاده از صورتهای مالی و سایر اطلاعات، زمینه لازم را برای ارزیابی و تصمیم گیری به سرمایه گذاران و سایر ذینفعات بنگاه های اقتصادی فراهم می کنند . بررسی این مطلب است که چه ارتباطی بین نسبت های مالی، جریان وجوه نقد و بازده سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجوددارد؟ جامعه آماری از دو صنعت ماشین آلات و خوردوسازی شکل گرفته است . که مجموعا با استفاده از جدول مورگان 44 شرکت نهایتا به عنوان نمونه انتخاب می شود . روش آماری به کار گرفته شده در اینپژوهش رگرسیون بوده اتس . با استفادهاز تحلیل واریانس و تحلیل ضرایب رگرسیون نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند . نتایج در سطح معنی داری 95% بررسی شده اند . نتایج نشان می دهد که بین نسبتهای مالی، جریان وجوه نقد و بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد .