سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعلی نبوی چاشمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
فاطمه راعی واسکسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
سحر راعی عباس آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده:

حاصل سیستم اطلاعات حسابداری، گزارشهای مالی است که سود گزارش شده در آنها از اهمیت زیادی برای استفادهکنندگان برخوردار است. سرمایهگذاران با اتکا بر سود حسابداری، عملکرد شرکت را ارزیابی کرده و پیشبینیهای خود را بر آن اساس انجام میدهند. مدیران نیز از سود برای برنامهریزی آینده شرکت استفاده میکنند. در مدل حسابداری ارزیابی عملکرد، ارزش شرکت از حاصلضرب دو عدد بدست میآید؛ عدد اول، سود شرکت و عدد دوم، ضریب تبدیل سود به ارزش است. همانطور که پیش از این نیز بیان شد، در مدلهای حسابداری ارزیابی عملکرد، ارزش یک شرکت، تابعی از معیارهای مختلفی نظیر سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایهگذاری، جریان نقدی آزاد و سود تقسیمی است .هدف اصلی این مطالعه، به آزمون بررسی ارتباط بین سودآوری عملیاتی(موجودی کالا) وعملکرد مالی می باشد،که نمونه مورد استفاده در این مطالعه، مشتمل بر 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1391 با استفاده از تحلیل رگرسیون ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است.که نتیجه بررسی ها مشخص نمود ، که ارتباط موثری بین نوآوری عملیاتی و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برقرار است .