سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدسعید سیف – استاد، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرک های دریایی، دانشکده مه
حمید مهدیقلی – استادیار، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرک های دریایی، دانشکده
محمدعلی داستان – دانشجوی دکتری
مجید کاشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تعیین میزان ارتعاشات سکوهای پایه ثابت دریایی، تحت شرایط مختلف امواج دریا، نقش کلیدی در تعیین عمر و عملکرد این سکو ه ا دارد . این موضوع در سکو هایی که به روش شناو ر 1 نصب شده اند اهمی ت بیشتری داشته که سکوی فروزان نمونه ای از این گروه می باشد . در این مقاله ایتدا روابط مربوط به حرکات ذرات آب بر اساس تئوری موج خطی آیری 2 ارائه گشته و سپس امواج نامنظم توسط طیف اصلاح شده پیرسون مسکوویچ 3 مدل سازی شده است. همچنین نمودار تاریخچه زمانی امواج حاصله مورد صحت سنجی قرار گرفته است . در ادامه نیرو ه ای تصادفی امواج با استفاده از معادله اصلاح شده موریسون 4 تعیین گشته که در این روش ، جهت تعیین نیروهای وارد به سازه باید به طور همزمان در هر گام زمانی با استفاده از نتایج تحلیل دینامیکی، نیرو های فوق بروز گردد . در انتها این نیرو ها به مدل عددی سه درجه آزادی سکوی فروزان اعمال شده و پاسخ تاریخچه زمانی سازه تحت این امواج مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج بدست آمده برای سکوی مورد مطالعه بیان می کند که میزان جابجایی نسبی در بالاترین تراز در حدود سه برابر سایر تراز ها بوده و استفاده از سیستم های کاهش ارتعاشات باید بیشتر در این تراز متمکز گردد.