سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین همایش نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یوسف پریش – استاد یار و دکترای عمران – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان (وزارت
اسماعیل مرادی – دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه جامع علمی کاربردی– مجتمع عالی آموزشی

چکیده:

ارزیابی مقاومت روانگرایی خاکها غالباً با استفاده از روشهای ساده شده صورت می پذیردکه از مراحل مهم در طراحی لرزه ای سازه ها و ابنیه ژئوتکنیکی در نواحی لرزه خیزی محسوب می شود. روانگرایی اولیه در زمین آزاد رخ می دهد و به دنبا ل آن خرابی خاکریز در اثر جریان جانبی زمین بستر ایجاد میشود. هر چه ضخامت لایه مستعد روانگرایی بیشتر باشد روانگرایی آسانتر رخ م یدهد. در مناطقی که بارگذاری های زلزله ای چشمگیر باشند ممکن است اقدامات اتخاذ شده برای محدود کردن تغییر شکلها موجب افزایش ضریب اطمینان گردد و احتمال روانگرایی در خلال زلزله طراحی،کاهش یابند.در طی این تحقیق به بررسی ارزیابی مقاومت روانگرایی خاکها در طراحی لرزه ای سازه ها پرداخته شده است