سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین احمدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات تهران
امیرحسین امیدی – عضو هیات علمی بخش تحقیقات دانه های روغنی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه ن
علی معارفیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات تهران.

چکیده:

منظور بررسی خصوصیات مهم زراعی واریته های گلرنگ خارجی، آزمایشی بر روی 25 واریته گلرنگ در فصل زراعی سال 1387-1386 در مزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج انجام شد. این تحقیق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 2 تکرار اجرا گردید. بعضی از خصوصیات مهم از جمله: تعداد طبق، تعداد بذور در هر طبق، ارتفاع گیاه، روز تا گلدهی، روز تا رسیدن، طول دوره رویش، مقدار و درصد روغن، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و روغن پس از برداشت اندازه گیری شد واریته های مختلف اختلاف معنی داری از نظرعملکرد دانه، تعداد طبق، وزن هزار دانه، عملکرد روغن، تعداد شاخه فرعی، بیوماس و ارتفاع نشان دادند. به طور کلی خصوصیاتی مانند تعداد طبق، وزن هزار دانه، عملکرد روغن، تعداد شاخه فرعی، بیوماس و ارتفاع به ترتیب دارای بیشترین همبستگی با عملکرد دانه بودند.نتایج نشان دادند رقم (M184) دارای بالاترین عملکرد دانه، بیوماس و وزن هزاردانه می باشد. کمترین میزان عملکرد دانه و بیوماس مربوط به رقم (M12) بود. همچنین واریته M59 با درصد روغن 32/48 بالاترین میزان و کمترین این میزان مربوط به M 184 با 24/16درصد روغن بود ؛ اما عملکرد روغن حاصله نشان داد که واریته M 104 با 6/237 گرم در بوته بالاترین عملکرد و کمترین آن مربوط به M4 با 2/032 گرم در بوته بوده است.