سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی معارفیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدجواد میرهادی – استاد گروه زراعت واحد علوم و تحقیقات تهران.
امیرحسین امیدی تبریزی – عضو هیات علمی بخش تحقیقات دانه های روغنی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه ن
حسین احمدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

به منظور بررسی خصوصیات مهم زراعی واریته های جدید گلرنگ حاصل از دو رگ گیری، آزمایشی بر روی 7 واریته گلرنگ در فصل زراعی سال 1386-1385 در مزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج انجام شد. این تحقیق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا گردید. بعضی از خصوصیات مهم از جمله: تعداد طبق، تعداد بذور در هر طبق، ارتفاع گیاه، روز تا گلدهی، روز تا رسیدن، طول دوره رویش، مقدار و درصد روغن، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و روغن پس از برداشت اندازه گیری شد. واریته های مختلف اختلاف معنی داری از نظرعملکرد دانه، تعداد طبق، وزن هزار دانه، عملکرد روغن، تعداد شاخه فرعی، بیوماس، شاخص برداشت، عملکرد ساقه و ارتفاع نشان دادند.نتایج نشان دادند که واریته (PI) با عملکرد 2655 کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین و (K.W.H.10) با عملکردی معادل 1460 کیلوگرم در هکتار دارای کمترین عملکرد اقتصادی است. همچنین واریته PI با درصد روغن 30/25 بالاترین میزان و کمترین این میزان مربوط به LRV-51-51 با 25/5 درصد روغن بود ؛ اما عملکرد روغن حاصله نشان داد که واریته PI با 802/03 کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد و کمترین آن مربوط به K.W.H.19 با 390/27 کیلوگرم در هکتار بوده است. به طور کلی خصوصیاتی مانند تعداد طبق، وزن هزار دانه، عملکرد روغن، تعداد شاخه فرعی، بیوماس و شاخص برداشت به ترتیب دارای بیشترین همبستگی با عملکرد دانه بودند. بالاترین میزان سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی مربوط به واریته PI بود