سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم هزارجریبی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

به منظور بررسی ارقام و لاین های خالص سویا از لحاظ عملکرد دانه وخصوصیاتزراعی در کشتبهاره و تابستانه، این پروژه در سال ۱۳۸۷ در گرگان اجرا شد. ۲۰ تیمار در قالب درطرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات مورد بررسی عبارت بودند از: تاریخ های گلدهی، رسیدگی)، عملکرد دانه، ارتفاع بوته، تعداد شاخه، وزن هزاردانه و درصد روغن و پروتئین دانه. تجزیه واریانسصفات نشان داد که بین کشت بهاره و تابستانه و ارقام سویا ازنظر صفات مورد بررسی اختلاف معنی دار وجود دارد. مقایسه میانگین ها نشان داد تیمار شماره ۷ به ترتیبدر کشت بهاره و تابستانه با عملکرد دانه ۴۹۸۵ و ۴۶۲۶ کیلوگرم درهکتار ، دارای بیشترین عملکرد بود.