سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابوالفضل محسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی و مدیر کل امور پژوهش و فن آور
جواد ترکمانی – استاد گروه اقتصاد کشاورزی و مدیر کل امور پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز

چکیده:

تمرکز اصلی مطالعه جاری بر روی مسیر تعدی ل ق یمت محصولات کشا ورزی در پاسخ به شوکها ی پول ی پیش بینی نشده با پ یروی از مدل توسعه داده شده بوس یله سقائیان و همکاران می باشد . برای این منظور از آزمون همجمعی یوهانسن به همراه یک مدل تصح یح خطای بردار ی ) ) VEC و از آمارها ی سر ی زمان ی دوره -1350 1382 برا ی بررسی اضافه جهش ق یمت محصولا ت کشاورز ی ایران بر اثر س یاستها ی پول ی استفاده می شود . متغیرهای این مدل حجم پول، نرخ ارز، شاخص ق یمت محصولات کشاورز ی و شاخص ق یمت محصولات صنعتی م ی باشند . نتایج نشان داد که قیمت محصولات کشاورز ی در کوتاه مدت سر یعتر از ق یمت محصولات صنعتی در هنگام افزا یش عرضه پول تعدیل شده و بر ق یمتهای نسبی اثر می گذارند، یعنی سیاست پول ی انبساط ی باعث جهش به سمت بالای قیمت محصولات کشاورزی ایران می شود .