سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزانه شمس – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرولوژی
پرویز غضنفری – دکتری رسوب شناسی

چکیده:

امروزه کمبود اب درکشور بهویژه با توجه به خشکسالی های اخیر بصورت یک مشکل جدی درسطح کشور مطرح شده است عوامل مختلف طبیعی و انسانی درچند دهه اخیر باعث ایجاد شرایط بحرانی و افت سطح ابهای زیرزمینیدراستان قزوین شده است برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی نه تنها باعث کاهش شدید ذخیره آب خوان گردیده است بلکه موجبات نشست زمین را نیز فراهم آورده است نشست زمین دراثراستفاده بیش ازحد از آبهای زیرزمینی و فشرده شدن آبرفت ها رخ میدهد درراستای انجام این پژوهش امار 90چاه مشاهده ای درطی 13سال 89-76 مورد بررسی قرارگرفت درابتدا داده های آماری گردآوری و دسته بندی شدند و سپس داده ها به سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS وارد شدند سرانجام با استفاده از نقشه های زمین شناسی توپوگرافی واحدکوه دشت با روش درونیابی نقشه های خطوط هم پتانسیل و افت سطح اب زیرزمینی تهیه شدند هیدروگرافهای تراز آب نیز درمحیط نرم افزاری EXCEL ترسیم گردند. نتایج بدست آمده ازنقشه های هم افت نشان داد که سطح آب زیرزمینی دربخشهای خاوری و جنوب خاوری آبخوان تا 40متر کاهش و تا بیش از60سانتیمترنشست داشته است.