سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اکبر کرمی – دانشجوی دوره دکتری بهش علوم باغبانی دانشگاه شیراز
حسن صالحی – استادیار بخش علوم باغبانی دانشگاه شیراز

چکیده:

گیاه انار شیطان با نام محلی سمنگ یکی از گیاهان مهم زینتی در جنگل های طبیعی جنوب و جنوب غربی ایران می باشد که در خصوص افزایش رویشی این گیاه مطالعه چندانی صورت نگرفته است. در پژوهشی اثرات هورمون های IBA و NAA بر ریشه زایی انواع مختلف قلمه های این گیاه در دو فصل اواخر پاییز و اواخر زمستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش این نشان داد که ریشه زایی قلمه های این گیاه فصلی بوده و واکنش آنها به اکسین نیز در فصول مختلف سال متغیر است. همچنین تفاوت معنی داری میان هورمون های IBA و NAA بر ریشه زایی مشاهده شد. NAA در غلظت 3000میلی گرم بر لیتر بیشترین ریشه زایی در قلمه های چوب نیمه سخت (82/92 درصد) و چوب سخت(89/37 درصد و IBA در غلظت 4000میلی گرم لیتر بیشترینریشه زایی را در قلمه های چوب نیمه سخت (80/61 درصد) و چوب سخت (81/6درصد) ایجاد کرد.