سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سید مجید احدی شعار – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه شاهد تهران
حبیب ابراهیم پور – استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی
معصومه جانعلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه پیام نور واحد دلیج
مرد علی کریمی دین آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه شاهد تهران

چکیده:

سازمانها برای افزایش عملکرد خود از طریق نوسازی استراتژیک و ایجاد فرصتهای جدید پرمخاطره، به کارآفرینی روی می‌آورند. در این میان یادگیری سازمانی یک راه مؤثر برای نوسازی استراتژیک محسوب ‌می‌شود. اما چگونه فرصتهای پرمخاطره ایجاد می‌شوند؟ و از یادگیری سازمانی چگونه میتوان به عنوان فرایندی برای تشخیص و عملی کردن فرصتهای جدید استفاده کرد؟ یادگیری سازمانی می‌تواند توانایی یک شرکت را برای تشخیص فرصتها تقویت کند و کمک کند که این تواناییها را به نحو مؤثری برای عملی کردن فرصتهای جدید بکار بگیرند. نوشته حاضر الگوی رفتاری جدیدی تحت عنوان یادگیری کارآفرینانه را با رویکردی جدید و تحت عنوان «شایستگی» متمایز در کارآفرینی مورد بررسی قرار می‌دهد. مرور ادبیات کارآفرینی با این رویکرد نشان داد که در این زمینه شش الگوی رفتاری یادگیری کارآفرینانه وجود دارد که عبارتند از: جستجوی فعال فرصت های یادگیری، یادگیری گزینشی و هدفمند، یادگیری عمیق، یادگیری پیوسته، بهبود وضعیت و انعکاس در تجربه و انتقال تجربه قبلی به تجربه جاری. یادگیری کارآفرینانه بیشتر مستلزم تجربه، مهارت، دانش و یا دارا بودن نسبت های مربوط به یادگیری است. البته نیازهای یک کارآفرین شایسته، سیستمی از الگوهای رفتاری یادگیری محسوب می‌شود. این الگوی یادگیری به مانند الگوهای دیگر از طریق آموزش قابل انتقال هستند. با توجه به اهمیت کارآفرینی در توسعه جوامع و ضرورت بهبود مهارت‌های کارآفرینانه، در نوشته حاضر الگوی یادگیری کارآفرینانه تحت چهارچوب شایستگی مورد بررسی قرار گرفته و از این طریق چارچوبی مطلوب برای توسعه الگوی های رفتاری کارآفرینانه ارائه می‌شود.