سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهزیار سعیدی – دانشجوی ارشد مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
محمودرضا شقاقیان – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
محمدرضا زایری – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

سرریزها از جمله سازه های هیدرولیکی مهم جهت کنترل جریان و تنظیم سطح آب می باشند سریزهای نوک اردکی یکی از انواع سرریزهایی می باشند که با داشتن طول موثر بیشتر می توانند دبی بیشتری در مقایسه با سرریزهای معمول برای کانال با عرض و ارتفاع آب مشابه از خود عبور دهند. در این تحقیق الگوی جریان عبوری از سرریز نوک اردکی با استفاده از مدل Flow – ۳D به صورت سه بعدی شبیه سازی گردید نتایج حاصله به صورت ضریب دبی با نتایج آزمایشگاهی بررسی گردید. مقایسه نتایج نشان می دهد که مقادیر آزمایشگاهی و استخراج از مدل ریاضی دارای همبستگی نسبتا خوبی می باشند و مقدار همبستگی این دو مقدار با استفاده از روش های آماری ۹۷ درصد و در سطح ۰۱/۰ معنی دار می باشد همچنین نتایج نشان می دهد در این سرریزها با افزایش انرژی کل بالای سرریز و در نتیجه افزایش دبی ضریب دبی در سرریزهای نوک اردکی کاهش بیشتری نسبت به سایر سرریزهای ساده دارند