سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی قنادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی ساختمانی
بهنام رحیمی – دکتری زمین شناسی ساختمانی
سیدکیوان حسینی – دکتری لرزه زمین ساخت
علی شبان – کارشناس ارشد زمین شناسی ساختمانی

چکیده:

شکستگی ها فراوان ترین ساختار روی سطوح زمین می باشند محل تجمع نفت و گاز درساختهای تکتونیکی خاصی می باشد و باتوجه به اهمیتی که شکستگی ها درمهاجرت و تجمع نفت و گاز و همچنین تراوایی سنگ مخزن دارند لذا تعیین دقیق الگوی شکستگی های منطقه درانتخاب محل مناسب برای احداث چاه نفت جدید درارتباط با ساخت های تکتونیکی با بیشترین تراوایی به شرکت های نفتی کمک شایانی می نماید برطبق بررسی های میدانی انجام گرفته درمنطقه شمال شرق ایران سازند مزدوران تحت تاثیر سه دسته شکستگی سیستماتیک قرارگرفته است شکستگیهای A با مشخصات امتدادی 165-124 درجه و شیب 72-38 درجه به سمت جنوب باختری SW شکستگیهای B با مشخصات امتدادی 194-240 درجه و شیب 31-80 درجه به سمت شمال باختری NW و دسته شکستگی های C دارای امتدادی 38-58 درجه و شیب 31تا78 درجه به سمت جنوب خاوری SE می باشند.