سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بصیر عسگری – دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی
محمد قنبرزاده – کارشناس ارشد جغرافیای روستایی
سمانه گلی – کارشناس ارشد زیست شناسی

چکیده:

احساس امنیت ،آرامش و آسودگی خاطری است که توجه به ابعاد مختلف آن می تواند ارتباطات و سرمایه ی اجتماعی عظیمی که خود عاملی برای ثبات ،آرامش و لذت از فضاهای عمومی شهری است را به وجود آورد. امروزه با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج ناامنی های اجتماعی درشهرها، مطالعه موضوع امنیت، عوامل مؤثر بر آن و راهکارهای تقویت امنیت در شهرها ضرورتیافته است. این پژوهش که از نوعی پیمایشی است به بررسی امنیت شهری از منظر عوامل اجتماعی- محیطی شهرستان بناب پرداخته است. که طی آن از طریق پرسشنامه با روش خوشه ای، 350 نفر در دو محله ی فرهنگیان و دیزج که بالغ بر 8000 نفر جمعیت را در خود جای داده است، مصاحبه شده است. برای تحلیل داده ها از آزمون ضریب رگرسیون و پیرسون استفاده شده است. براساسیافته های تحقیق، با توجه به ضرایب سطح معناداری که بین متغیرهای فضای فیزیکی، قلمرو گرایی،نظارت اجتماعی و تعاملات اجتماعی بدست آمد، تأثیر مستقیمی بر روی احساس امنیت دارند. لذامی توان گفت متغیرهای فضای فیزیکی و کالبدی، قلمرو گرایی و تعاملات اجتماعی عوامل مهمی برای بالا بردن احساس امنیت محسوب می شوند. توجه به فضاهای غیرقابل دفاع و ایجاد فضاهای سبز و مناسب برای گذاران اوقات فراغت و در پی آن بالا بردن قلروگرایی وتعاملات اجتماعی ساکنانکه باعث نظارت غیررسمی و به دنبال آن نگهداری و مراقبت ساکنان از محله خود می شود، می تواندسیاست هایی مؤثر برای ارتقای احساس امنیت تلقی گردد. بر این اساس توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری باید به مقولاتی همچون توسعه ی پایدار و عدالت در توزیع امکانات شهری جلب گردد.