سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمهدی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارش جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
علیرضا گروسی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تامین امنیت به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای انسانی ، همیشه و در همه جوامع مد نظر بودهاست ،به همین دلیل همواره هزینه هایی بسیار برای تامین امنیت در شهرها و سکونت گاههایمختلف صرف می شود . رویکرد امنیت از طریق طراحی، یکی از موثرترین و کاراترین رویکردها درزمینه ارتقاء امنیت شهری است که می تواند نقش بسزایی در ایمن سازی فضاهای شهری ایفانماید .امروزه با توجه به فزونی شهر ها چه از نظر تعداد شهرها و چه از نظر مباحث جمعیتی وفرهنگی و اجتماعی و … شهرها دارای مشکلات عمده و بسیاری بوده که تامین امنیت و جرائمشهری یکی از این مشکلات است .بنابراین ضرورت دارد در برنامه ریزی برای شهر و نیز طرحهایشهری بر مسادل امنیت و جرم ستیزی در شهرها با استفاده از ایجاد فضایی امن و جرم ستیزکوشید .در این تحقیق که از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده می کند سعی شده است نقشطراحی محیط شهری را در ایجاد امنیت شهری بررسی کند با توجه به نقش فضای شهری درتامین امنیت و احساس امنیت نتیجه آن موثر ارزیابی شده است.