سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیاوش رضازاده – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست
زهرا غنوی –

چکیده:

استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده می تواند به عنوان یکی از راه های غلبه برمشکل کم آبی درمدیریت منابع اب تلقی شود دراین تحقیق با هدف استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده شهر قزوین سعی شده شاخصهای کیفی پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهر قزوین نظیر BOD5 COD TSS EC PH کدورت و کلیفرم گوارشی در یک دوره 8 ماهه و بصورت ماهانه مطابق با استاندراد متد ازمایشات آب و فاضلاب اندازه گیری و با مقایسه با استانداردهای مورد عمل سازمان حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی قرارگیرد. همچنین روشهای ممکن استفادها ز فاضلاب تصفیه شده شهر قزوین با توجه به پتانسیلهای موجود بررسی و راهکارهای مدیریتی لازم ارایه شود. بررسی ها نشان میدهد که بدلیل میزان برداشت زیاد و بالاتر از حد توازن تغذیه آبخوان از منابع آب زیرزمینی دشت قزوین و پیشرفت شوری از سمت شوره زار مرکزی قزوین منابع اب دشت قزوین دروضعیت بحرانی قرار دارد همچنین نتایج آنالیز فاضلاب خروجی مبین آن است که مقدار اکثر پارامترهای اندازه گیری شده در مدت بررسی بجز کلیفرم گوارشی در بیشتر موارد در مقایسه با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران برای استفاده مجدد مطابقت دارد.