سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید اسلامی – اداره گاز استان مازندران
داریوش اسلامی – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدعرفان محمدی – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با توسعه دانش و فناوری و گسترش حیطه های کسب وکار ازجمله سازمان های مجازی یا تحت شبکه ، بنگاه ها ی اقتصادی گسترش یافته و محیط سازمان ها به محیطی رقابتی و پر از چالش تبدیل گردیده و پارادایم های جدیدی ظاهر شد که بقا را برای بسیاری از سازمان ها مشکل ساخته است. ازاین رو، مرکز پارادایم جدید، یادگیری است . بنابراین سازمان ها یی موفق تر هستند که زودتر، سریع تر و بهتر از رقبا یاد بگیرند. درست به همین دلیل است که مفهوم سازمان یادگیرنده و یادگ یری سازمانی در سال های اخیر مطرح شده و رشد فزاینده ای داشته است. سازمان ها به جای رفتارها و حرکت های سنتی خود که در بهترین شکل آن دربرگیرنده آموزش نیز می بود تبدیل به سازمان هایی می شوند که همواره یاد می گیرند، یعنی کوشش خود را در جهت یادگیری به عنوان یک امتیاز رقابتی بکار می برند. هدف از تحقیق حاضر ، بررسی امکان بکار گیری مدل سازمان یادگیرنده در شرکت گاز استان مازندران بر اساس پنج مؤلفه توانایی فردی، چشم انداز و آرمان مشترک، الگوهای ذهنی ، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی می باشد که از روش مطالعات کتابخانه ای، ابتدا اطلاعات مختلف در رابطه با موضوع جمع آوری گردیده و سپس از طریق روش میدانی با توزیع دو نوع پرسشنامه بین کارشناسان و مدیران و با ا ستفاده از آمار توصیفی و میانگین، درصد فراوانی و رسم نمودار، داده ها را مورد تجزیه وتحلیل قراردادیم و پنج مؤلفه سازمان یادگیرنده را ارزیابی کرده وامکان بکارگیری مدل سازمان یادگیرنده را با توجه به هر یک از پنج مؤلفه مورد شناسایی و بررسی قرار داده ایم.