سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن اعرابیان – کارشناس تاسیسات تونل
بابک آذرفر – کارشناسان ارشد تاسیسات تونل موسسه مهندسین مشاور ساحل
سیدحسین اوصیاء –

چکیده:

یکی از پرهزینه ترین تاسیسات جانبی درتونلهای طویل راه آهن درزمان ساخت و بهره برداری تاسیسات و تجهیزات تهویه است باتوجه به روباره کم تونل 8کیلومتری راه آهن تهران تبریز امکان حفربازشو و استفاده از تهویه طبیعی دراین تونل وجود دارد و سبب کاهش هزینه های بهره برداری و ساخت خواهد شد بدین منظور امکان انجام تهویه طبیععی از طریق بازشوهای میانی و یا کناری درسرتاسر سقف تونل بررسی شده است باتوجه به عدم امکان هدایت دود دریک جهت دلخواه درشرایط بروز حریق درصورت استفاده ازتهویه عملات تهویه طبیعی جوابگوی شرایط حریق نبوده و بنابراین مورد بررسی قرارنگرفته است به منظور بررسی عملکرد تهویه طبیعی ابتدا حجم هوای مورد نیاز جهت رقیق سازی الاینده ها دربدترین شرایط بهره برداری محاسبه و سپس گذرحجمی هوا ازبازشوها محاسبه شده است نتایج محاسبات نشان میدهد که حجم هوای مورد نیاز دربدترین شرایط بهره برداری برابر 325 مترمکعب درثانیه و گذرحجمی هوا ازبازشوهای میانی و کناری به ترتیب برابر 90و130 مترمکعب درثانیه است.