سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید مهری – دانشجوی کارشناسی ارشد حفاظت و اصلاح چوب
هاشم رهامین – کارشناس ارشد فراورده های چندسازه چوب
موسی کریم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد فراورده های چندسازه چوب

چکیده:

دراین مطالعه به این فرضیه می پردازیم که آیا نانوذرات مس قادر هستند وارد دیواره سلولهای چوبی شوند برای اینکه ببینیم این نانوذرات توانسته انددر داخل تراکئیدها دیواره سلولی و اشعه پارانشیمی نفوذ کنند از فناوری اشعه EDX1STEM1TEM1X استفاده شدها ست ایندستگاه ها قادر هستند مواد را در مقیاس اتمی نشان دهنده نتایج این مطالعه نشان میدهدکه نانوذرات مس می تواننددر دیواره سلولی پارانشیم ها و تراکئیدها نفوذ کنند درمقابل با آنالیز نمونه ها با روش HR-TEM مشخص شد که نانوذراتی که درمقیاس 2.5 نانومتر باشند می توانند درداخل دیواره اشعه پارانشمی نفوذ کنند و بیشتر این مقیاس توانایی نفوذ درداخل دیواره اشعه را ندارند با این وجود می توان نتیجه گرفت به دلیل بزرگتر بودن منافذ سلولی و دردسترس بودن آنها در تراکئیدها نسبت به اشعه پارانشمی این سلولها قابلیت نفوذ پذیریشان دراستفاده از نانوذرات با مقیاس بیشتر از 2/5 نانومتر بیشتر است.