سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

کوروش شریفی – محققین بخش باغبانی مرکز تحقیقات چای کشور
فاضل پورحقگو –
غلامرضا جنت پور –

چکیده:

به منظور تعیین بهترین رقم و زمان کاشت آفتابگردان در باغات هرس کف بر شده چای و اثرات آن بر عملکرد برگ سبز، آزمایشی در سال زراعی 1382 در ایستگاه تحقیقات چای کاشف ازبرم، بصورت اسپیلت پلات در قالب طرح یاپه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. سه تاریخ کاشت 2/25 ، 3/4 ، 1382/3/14 در کرت های اصلی و چهار رقم زاریا، چرنیانکا، آروماویرسکی و بومی به همراه شاهد ( بدون کاشت آفتابگردان ) در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که بین ارقام مختلف از نظر عملکرد دانه، عملکرد روغن، درصد روغن، و عملکرد برگ سبز چای اختلاف معنی دار وجود دارد. رقم زاریا دارای بالاترین متوسط عملکرد دانه ( 4735 کیلوگرم در هکتار ) و عملکرد برگ سبز چای ( 1999 کیلوگرم در هکتار ) بود. درصد روغن( 43/7 درصد ) مربوط به رقم آروماویرسکی بود. تاریخ کاشت تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد برگ سبز چای داشت. بیشترین عملکرد آفتابگردان از رقم زاریا به میزان 5025 کیلوگرم در هکتار و از تاریخ کاشت دوم 82/3/4 بدست آمد.