سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه صادقی نیکو – پژوهشگاه نیرو
الشن جلیل زاده – پژوهشگاه نیرو
نیکی مسلمی – پژوهشگاه نیرو
داود جلالی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

با توجه به افزایش اهمیت انرژی الکتریکی و رشد روزافزون تقاضای آن به عنوان نیروی محرکهی اصلی چرخ صنعت، نیاز به قابلیت اطمینان بالاتر و سیستم حفاظتی کارآمدتر بیش از پیش احساس میگردد. در این میان شبکه های توزیع نقش مهمی را در انتقال انرژی به مصرفکنندهها ایفا میکنند. یکی از مشکلات اساسی شبکه های توزیع فعلی نحوهی حفاظت فیدرهای آن میباشد. به دلیل وجود حفاظت در ابتدای فیدر فرعی، در اثر وقوع حادثه در هر قسمت از یک فیدر فشار متوسط توزیع، کلیهی مشترکین متصل به آن بیبرق میگردند. در گذشته برای حل این مشکل، از هماهنگی فیوز و رلهی اتوریکلوزر استفاده میکردند. ولی یکی از مشکلات این ساختار هماهنگی فیوز با منحنی آنی و کند ریکلوزر است. بنابراین امروزه استفاده از این ساختار تقریباً منسوخ شده است. در حال حاضر به منظور رفع این مشکل از ترکیب رلهی اتوریکلوزر و سکشنالایزر در فیدرهای توزیع استفاده میشود. در این مقاله این دو سیستم از نظر دیدگاه قابلیتاطمینان مقایسه موردی شدهاند و همچنین شاخصهای قابلیتاطمینان در دو مورد بررسی میشود .