سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس عساکره – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
اسداله اکرم – استادیار گروه ماشین های کشاورزی
شاهین رفیعی – دانشیار گروه ماشینهای کشاورزی

چکیده:

با رشد روزافزون جمعیت نیاز به مواد غذایی در حال افزایش است که دراین بین محصولات کنسرو شده جایگاه ویژه ی دارند تولید غذاهای کنسرو شده به شدت به سوختهای فسیلی وابسته بوده و مصرف این نوع سوختها انتشار الاینده های هوا و الودگی محیط زیست را در پی دارد هدف از این تحقیق تعیین میزان انتشار الاینده های هوا و هزینه خارجی آنها در صنعت کنسرو ماهی در استان خوزستان می باشد نتایج نشان میدهد که میزان انتشار گازها از سوختهای فسیلی بسیار بیشتر از برق مصرفی می باشد انتشار CO2 بسیار بیشتر از الاینده های دیگر بوده و میزان آن از سوختهای فسیلی و برق به ترتیب برابر ۱۰۴۵/۳و ۲۶ کیلوگرم به ازای هر تن تولید کنسر و ماهی می باشد میزان انتشار SPMCHSO2NOx به ترتیب برابر با ۷/۲۶ ، ۶/۵۲ ، ۵/۲۷ و ۳/۳۲ کیلوگرم به ازای تولید هر تن محصول می باشد به ازای هر گیگاژول مصرف انرژی ۴۷/۳ کیلوگرم CO2 و به ترتیب ۳۲۱ ، ۲۸۸ ، ۲۳۳ ، ۱۴۶ گرم SPMCHSO2NOx منتشر میشود. با مدیریت مصرف سوخت و افزایش بازده استفاده از آن انتشار الاینده ها کاهش خواهدیافت.