سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدحسن سعیدی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک قطب علمی تبدیل ان
وحید امجدی – دانشجوی کارشناس دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این تحقیق روابط مربوط به فرایند چگالش فیلمی درون یک لوله نزدیک به افق برای جریان همسو بصورت تجلیلی برای ضخامت فیلم مایع و ضریب انتقال حرارت بر حسب نسبت اقطار بیضی (k) نوشته شده اند. پارامترهایی همچون گرادیان فشار ناشی از تنش در مرز مایع و بخار و همچنین انحنای ناشی از دیواره بیضی در نظر گرفته شده اند. دیواره لوله بصورت دما ثابت و قسمت مایع انباشته شده بصورت عایق فرض شده اند. همچنین خواص ترموفیزیکی سیال را ثابت و برابر با مقادیر آنها در دما و فشار اشباع ورودی فرض می کنیم. میزان انتقال حرارت برای قسمت فیلم مایع روی دیواره ها با استفاده از فرضیات ناسلت محاسبه شده است. همچنین زاویه حدی مایع و بخار که مشحص کننده ارتفاع مایع انباشته شده در کف لوله می باشد در طول لولهبا استفاده از یک معادله مومنتم درجهت محوری در طول لوله به دست می آید. گرادیان فشار و ضریب انتقال حرارت به ازای بیضی های با نسبت اقطار مختلف بدست امده اند، همچنین تاثیر اختلاف دمنای بخار ورودی و دیواره بر روی افت فشار در طول لوله برای چندین نسبت اقطار بیضی مختلف اورده شده است. نتایجبدست آمده نشان دهنده مزیت لوله های با مقطع بیضوی نسبت به لوله های دایروی است.