سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمید ظفری نیا – گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران،
کاظم ارزانی – گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران،
ایوبعلی قاسمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

در مرداد 1386 پیوندک ارقام گلابی آسیایی به نام های ،‘KS12’،‘KS11’ ،‘KS10’ ،‘KS9’ ،‘KS8’ ،‘KS7’ ،‘KS6وKS14’ ،‘KS13از باغ تحقیقاتی و کلکسیون ارقام گلابی آسیایی گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس تهیه و به محل مورد آزمایش در اصفهان منتقل شدند. پیوندک های گلابی آسیایی انتخابی برروی پایه های یکساله گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی RCBD) با فواصل کشت 15 سانتیمتر بین نهال ها و 80 سانتیمتر بین ردیف ها پیوند شدند. از ارقام گلابی سیبری و شاه میوه به عنوان شاهد استفاده شدند. از ابتدای سال 1387 قطر پایه و میزان رشد پیوندک های ارقام، 9 بار به فاصله زمانی دو هفته اندازه گیری و میزان رشد مطلق ارقام و نیز سطح مقطع تنه و نیز همبستگی بین سطح مقطع تنه و رشد رویشی در طول فصل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس آزمون داده های حاصل از اندازه گیری این دو صفت نشان داد که ارقام مورد مطالعه از نظر صفات سطح مقطع تنه و رشد ارقام در شرایط آب و هوایی محل مورد آزمایش تفاوت معنی دار در سطح 1% را نشان دادند که نشان دهنده تفاوت رشد ارقام در واکنش به شرایط محیطی می باشد. مقایسه میانگین رشد مطلق ارقام نشان داد که بیشترین رشد مطلق در واحد زمان رقمKS6 در هفته هجدهم داشته و کمترین میزان رشد مطلق نیز مربوط به رقم 12KS در هفته اول می باشد. از نظر سطح مقطع تنه بیشترین رشد مطلق در واحد زمان مربوط به 6KS با سطح مقطع تنه سانتیمتر مربع در هفته هجدهم بوده و کمترین سطح مقطع تنه در واحد زمان نیز مربوط به ارقام شاه میوه و سیبری در هفته اول می باشد. آنالیز همبستگی بین رشد پیوندک ارقام و سطح مقطع تنه پایه ها نشان داد که ضریب همبستگی این دو صفت در سطح 1% معنی دار می باشد. چنین به نظر می رسد اکثریت ارقام مورد مطالعه مناسب کشت در شرایط اصفهان می باشند