سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدصابر نجاتی – کارشناس ارشد مهندسی متالورژی و مواد، خوردگی و حفاظت از مواد
احمدعلی آماده – استاد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه

چکیده:

در این پژوهش پوش شهای آلیاژیNi-Pکم و متوسط فسفر همچنین پوش شهایNi-Bبه روش الکترولس روی سطح مس اعمال شدند. زیرلایه مسی در اسید کرومیک حل و پوشش جدا شد، سپس اکسیداسیون تک دمای پوش شها در دمای800°در هوا بررسی شد. مورفولوژی سطح توسط میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) و طیف پراش انرژیEDS)همچنین آنالیز پراش پرتوXRD) Xبه منظور تشخیص فازهای تشکیل شده پس از اکسیداسیون روی نمونه ها انجام گرفت، همچنین نمودار افزایش وزن ویژه نمون هها بر اساس زمان رسم شد. نتایج حاصل از بررسی اکسیداسیون نشانداد که اکسیداسیون نمون ههایNi-B و Ni-Pدارای سینتیک سهمی یا نزدیک به سهمی هستند؛ مقاومت به اکسیداسیوندر نمونه هایNi-Pبهتر از نمون ههایNi-Bاست که این تفاوت ناشی از شکل گرفتن فازها و ترکیبات بعد از اکسیداسیون است.