سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمید اهنی – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی
مجتبی محرابی – رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بجستان

چکیده:

شناسایی و معرفی رویشگاه گونه با ارزش بنه در اکوسیستم خشک و نیمه خشک شهرستان بجستان خراسان رضوی و تعیین پارامترهای اکولوژیکی آن از اهداف عمده این مقاله هستند جنگلهای مناطق ایران تورانی بجستان محاط در بیابان جزء اکوسیستم های شکننده هستند این مناطق در کوهستانهای اطراف روستای نیان شهرستان بجستان قرار دارند با جنگل گردشیهای بعمل امده به همراه کارشناسان و قرقبانهای منطقه ۳۰ نقطه تصادفی در لکه هایی که حاوی گونه مورد نظر بودند برداشت شدند نقاط تصادفی در منطقه ای با وسعت حدود ۸۰۰ هکتار پیاده شد بمنظور مطالعه فلورستیکی و الگوی پراکنش روش فاصله نزدیکترین گونه تا نقطه تصادفی بکارگرفته شد. برای تعیین الگوی مکانی درختان بنه از شاخص (Johnson and Zimmer,1985 استفاده شده است شاخصها و صفات اکولوژیکی نظیر ارتفاع درخت متوسط قطر تاج پوشش، ارتفاع از سطح دریا، جهت شیب و فاصله نقطه تصادفی تا نزدیکترین فرم اندازه گیری و در فرمهای مربوطه یادداشت گردید. برای ارزیابی اماری و رسم نمودارها از نرم افزارهای Arc view, AutoCAD و Excel استفاده شد.