سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لیلا پورحسینی – دانشجوی دکترای دانشگاه علوم و تحقیقات
مریم جعفرخانی کرمانی – عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی جهاد کشاورزی
علی اکبر حبشی – عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی جهاد کشاورزی
احمد خلیقی – عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

بهنژادی رز از طریق سنتی با استفاده از تلاقی و انتخاب صورت می گیرد. این روش ها با توجه به وجود هتروزیگوسیتی بالا و منابع ژنی محدود، آنطورکه باید نتوانست هاند جوابگوی نیازهای اصلاحی رز باشند. روش های مهندسی ژنتیک برای بهنژادی رز بسیار مناسب هستند، زیرا امکان انتقال و تغییر ژن ها را به طور هدفمند فراهم می کنند.اما انتقال ژن رز نیازمند این است که پروتوکلهای معتبر و قابل اطمینانی برای کشت درون شیشه و باززایی گیاهان تراریخت شده در دسترس باشد. در این آزمایش به این منظور بررسی باززایی مستقیم از برگهای درون شیشه ای رز رقم ’ Black Baccara ‘ سه نوع ریز نمونه تهیه شد: قطعه بالایی حاصل برش افقی برگچه ، قطعه پایینی حاصل برش افقی برگچه و قطعه حاصل از برش عمودی برگچه. ریز نمونه ها پس از خراش دهی بر روی محیط های کشت حاوی تیمارهای مختلف هورمونی قرار گرفتند. محیط MS با غلظتهای مختلف هورمونی ( 2,4,-D (0, 10, 20, 40, 80( μM و , 20 , 10 , 2,4,5-T (040,80 در ترکیب با ( NAA (1μM بکار برده شد. ریز نمونه ها به مدت 5 هفته در تاریکی نگاه داشته شدند. پس از ظهور کالوس های جنین زا آماربرداری شده و به محیط باززایی MS حاوی 10 μM TDZ قرار گرفتند. نتایج نشان داد که محیط های کشت حاوی 2,4,-D کالوسهای جنین زا و در نهایت جنین های رویشی یا سوماتیکی بیشتری نسبت به محیط های حاوی 2,4,5-T تولید کردند