سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاک شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگا
احمد جلالیان – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،
ناصر هنرجو – استادیار گروه خاک شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

در استان اصفهان در حاشیه رودخانه زاینده رود، کشت برنج رواج زیادی دارد و بر همین اساس تغییرات برخی از پارامترهای شیمیایی خاک در 3 کاربری گندم، گندم- برنج و برنج با قدمت کشت 50 سال، در دو سری خاک در منطقه لنجان در استان اصفهان بررسی ومقایسه گردید و نتایج این تحقیق نشان داد جرم مخصوص ظاهری در سری گلشهر در اراضی کشت گندم با عدد 5/ 1 گرم بر سانتی مترمکعب کمترین فشردگی را نشان می دهد و در کشت تناوبی گندم – برنج 9/ 1 گرم بر سانتی متر مکعب و در سری زاینده رود جرممخصوص ظاهری کشت تناوبی گندم – برنج 6/ 1 گرم بر سانتی متر مکعب و در اراضی کشت برنج عدد 8/ 1 گرم بر سانتی متر مکعببیشترین میزان فشردگی را نشان می دهد. آهن قابل جذب و میزان منگنز قابل جذب در سری زاینده رود، در کشت برنج بیشتر از کشتمتناوب برنج-گندم و در سری گلشهر، در کشت متناوب برنج-گندم بیشتر از کشت گندم است که علت آن ناشی از شرایط خاص برایکشت آبی برنج، غرقاب شدن و کاهش تهویه خاک است و همچنین مشخص گردید که کشت برنج زوال خصوصیات فیزیکی خاک را بههمراه داشته است.