سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد مرادی شهربابک – استادگروه علوم دامی، دانشگاه تهران
مصطفی صادقی – استادیارگروه علوم دامی، دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور مطالعهی عوامل محیطی مؤثر بر صفات رشد در یک گله گوسفند نژاد زندی، از رکوردهای مربوط به به تعداد 8366 راس برهی متولد شده طی سالهای 1370 تا 1386 ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند زندی( ایستگاه خجیر) استفاده شد. صفات مورد نظر شامل وزن تولد، شیرگیری، شش ماهگی، نه ماهگی و یکسالگی بودند. میانگین حداقل مربعات صفات فوق به ترتیب 77 / 0± 01 / 4،80 / 5± 69 / 22 ، 38/14±9/29 ، 45/90±9/99 و 97 / 7± 46 / 55 کیلوگرم با استفاده از نرم افزار SAS برآورد شدند. اثر عوامل جنس بره، نوع تولد، سن مادر و سال زایش بر تمامی صفات معنیدار بود( 05 / P< 0 ). اثر متقابل جنس بره با نوع تولد بر تمامی صفات معنی دار بود( 05 / P< 0 ). اثر متقابل جنس بره با سن میش برای تمامی صفات بجز وزن تولد معنی دار بود( 05 / P< 0 ). آثار متقابل جنس بره با سال زایش و نوع تولد با سال زایش برای هیچکدام از صفات معنیدار نبود