سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رسول کمرئی – کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
فرهاد درخشان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
قاسمعلی دیانتی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی تغییرات مکانی برخی از پارامترهای خاک نظیر شوری اسیدیته و نسبت جذب سدیم توسط روشهای مختلف درون یابی و سپس انتخاب مناسبترین روش دربرآورد پارامترهای مذکور درمنطقه کویر میقان اراک با مساحت ۱۴۰ هکتار انجام گرفت تعداد۱۰۵ نمونه خاک از عمق ۳۰-۰ سانتی متری برداشت و مقدارشوری اسیدیته و نسبت جذب سدیم درتمام نمونه ها اندازه گیری گردید نتایج آماری نشان داد که ضریب همبستگی بالایی در سطح ۱درصد )P-Value<0.01 بین داده های شوری – اسیدیته r2=0/7 اسیدیته – نسبت جذب سدیم r2=0/7 و شوری نسبت جذب سدیم r2=0/78 وجود دارد سپس داده ها با استفاده از روشهای مختلف درون یابی شامل کریجینگ و کوکریجینگ مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج نشان داد که روش کوکریجینگ با حداقل میزان MAE برای شوری اسیدیته و نسبت جذب سدیم به ترتیب ۰/۲۹، ۰/۲ و ۰/۳۲ بیشترین دقت را داشت.