سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین طاهری گراوند – تهران، کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده مهندس
سیدمحمدتقی عغریب زاهدی – تهران، کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده مهندس
شاهیم رفیعی – تهران، کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده مهندس
سیدمحمد موسوی – تهران، کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده مهندس

چکیده:

در این مطالعه، برخی از ویژگی های مهندسی دانه کنجد تابعی از محتوای رطوبتی، در دامنه 19/27-4/54% بر پایه خشک مورد ارزیابی قرار گرفت. ویژگی های فیزیکی مورد بررسی در این مطالعه شامل ابعاد محوری دانه، وزن هزار دانه، مساحت سطح، شاخص کرویت، دانسیته توده، دانسیته حقیقی، تخلخل، سرعت حد، زاویه انبوهش و ضرایب اصطحکاک ایستایی بر سطوح مختلف بودند. میانگین طول، عرض، ضخامت و وزن هزاردانه در رطوبت 4/54% به ترتیب 2/93، 1/74، 0/78 میلی متر و 2/43 گرم بدست آمد. متوسط قطر هندسی، مساحت سطح، کرویت، دانسیته حقیقی، تخلخل، زاویه انبوهش و سرعت حد با افزایش رطوبت در دامنه رطوبتی فوق به ترتیب 1/66-1/58 میلی متر، 7/35-6/68 میلی متر مربع، 55/25-54/04 درصد، 1236/8-1207 کیلوگرم بر مترمکعب، 51/12-51/03 درصد، 32/8-31/5 درجه و 5/4-4/95 متر بر ثانیه افزایش یافت. برعکس، دانسیته توده از 591 کیلوگرم بر متر مکعب در رطوبت 4/54% به 579/5کیلوگرم بر متر مکعب در رطوبت 19/27% کاهش یافت. همچنین، ضرایب اصطکاک ایستایی برای استیل زنگ نزن، ورق آهن گالوانیزه و چوب چند لایه به ترتیب 0/54-0/5، 0/45-0/41، 0/56-0/54 افزایش یافت.