سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لاله موسوی ارا – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر،
ولی ربیعی – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان،
حمید رهنمون – عضو هیئت علمی باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شر

چکیده:

به منظورارزیابی برخی خصوصیات رویشی وزایشی پنج رقم خارجی زردآلو شامل Bella d ، Boccucia LisciaImola, Giovanillo, Palumella ,Galito در مقایسه بارقم اردوباد( شاهد)، تحقیقی براساس طرح بلوکهای کامل تصادفی درفصول زراعی 86 و 87 با 6 تیمار وسه تکرار انجام گردید و طی آن، صفات عملکرد باردهی،وزن میوه وهسته، شاخصهای اندازه میوه و هسته، رشد طولی سالانه، شاخص سطح برگ، زمان گلدهی، درصد اسیدهای آلی میوه،PH، و قند میوه مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج نشان دادکه اختلاف بین ارقام در همه صفات اندازه گیری شده به غیر از زمان گلدهی، معنی داراست P<5% دربین ارقام خارجی، رقم Bella dImola بیشترین میزان قند را داشت و رشد رویشی سالانه، سطح برگ و مقداراسیدیته فعال در رقم Boccucia Liscia درحدبالایی بود. رقم Giovanillo درشت ترین میوه رابا کمترین مقداراسیدهای آلی تولید کرد.ازخصوصیات مهم ارقام خارجی مطالعه شده،پرباردهی ورنگ پذیری مطلوب آنهابودولی رقم اردوباد باوجوددرشتی میوه،استحکام بافت میوه و خواص ارگانولیپتیکی ، عملکرد بهتری نسبت به ارقام خارجی داشت